Door Uw gegevens na te laten,  geeft u Lisbet Riesterer Bloemen, Brusselsesteenweg 28,2800 Mechelen en met ondernemingsnummer BE0632 352 502 de uitdrukkelijke toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens.

Wij wensen de volgende van uw persoonsgegevens te verwerken:

naam, voornaam, e-mailadres

Onder verwerken dient U te verstaan: verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken d.m.v. doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van de voornoemde persoonsgegevens.

Deze gegevens zullen door ons worden bewaard voor een periode waarbinnen de gegevens dienstig en relevant zijn voor onze onderneming en het doel van de bewaring.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel: marketing, aanbiedingen, workshops en nieuwsbrieven. Dit alles is ingegeven vanuit ons eigen belang om te ondernemen, doch meer dan nuttig voor U om op de hoogte te blijven van onze acties  en diensten.

Wij dienen U er attent op te maken dat Uw persoonsgegevens door ons aan derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van een aan ons verleende opdracht en in uitvoering van een wettelijke plicht. U kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen U alsdan meedelen bij welke instantie Uw gegevens zich bevinden.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken, volstaat het ons dat mee te delen op (bloemen.riesterer@gmail.com), zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van een verleende opdracht/geplaatste bestelling en de wet). 

Indien Uw aan ons overgedragen gegevens niet juist zouden zijn en U vraagt om correctie, kan U steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).